*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ตั้ง : กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน
อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองการเงิน

โทร. 0 2205 2326 โทรสาร 0 2205 2325

แผนผังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 คืออาคาร 19 เดิม