วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **
 
ติดต่อ งานเงินเดือน อาคาร 4 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2205 2308 / 0 2205 1933 / 0 2205 1612 โทรสาร 0 2250 1083