วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ
 

พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
2 . ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่หน่วยงานในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินงานและงานวิชาการเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมด้านการเงิน 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Value)

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

 

 

 

สถิติการเข้าชม