ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการรับและนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯและการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562      

 แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ กันยายน 2562 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/ว 56 ลง 5 ก.ย.62

 กำหนดส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเพื่อเบิกเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนังสือ ตร. ที่ 0010.23/2626 ลง 9 ส.ค.62 

 กำชับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.2561

ดาวน์โหลด คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มขาว)                                                                                                                                                                                                                        คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มน้ำเงิน)                                                                                                                                                                                                                      คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่ม 2)

คำสั่ง ตร. ที่ 366/2562 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน ลง 26 มิ.ย.62 

 สามารถดาวน์โหลด การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ได้ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

09

Sep

2019

หนังสือ กง. ด่วนที่สุด ที่ 0010.273/19176 ลง 9 ก.ย.62 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฝ่ายการเงิน 6

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม