ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

19

Sep

2022

แจ้งให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91) ในปีภาษี 2564 ยื่นแบบฯ และชำระภาษี(ถ้ามี) สำหรับปีภาษี 2564 ภายในวันที่ 30 ก.ย.2565

สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.221/5184 ลง 16 ก.ย.2565

ฝ่ายการเงิน 1

NEW

09

Sep

2022

ให้หน่วยประมวลผลย่อย ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.2565 ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กำลังพล เพื่อเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ก่อนทำการส่งข้อมูลการขอเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค.2565 ให้ กง.สงป. ภายในกำหนดตามปฏิทินการทำงาน

สงป.ที่ 0010.221/ว4149 ลง 9 ก.ย.2565

ฝ่ายการเงิน 1 กง.สงป.

07

Sep

2022

หนังสือแนวทางและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565    ไว้เบิกเหลื่อมปี (รอบ กันยายน 2565) โดยให้หน่วยที่ต้องการขอกันเงินฯ ดำเนินการในระบบ New GFMIS Thai และจัดทำเป็นหนังสือนำส่ง ตร. (ผ่าน กง.สงป.) ภายในวันที่ 23 ก.ย.65

หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0010.231/ว 4087 ลง 7 ก.ย.65 

แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

หนังสือ กค ว 138 ลง 2 กย 65 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี

ฝ่ายการเงิน 5 กง.

 

07

Sep

2022

กง. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางและวิธีปฏิบัติ ในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.65 เวลา 14.00 - 16.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams 

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/4817 ลง 6 ก.ย.65 ซักซ้อมแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ 

ฝ่ายการเงิน 5 กง.

 

 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 

​​

WEB LINK

 

new gfmis

 

gf

 

สถิติการเข้าชม