ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

วิดีโอ ตามโครงการ ฝึกอบรม การใช้งานระบบ New GFMIS Thai  สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดขึ้น เมื่อระหว่าง วันที่ 15 – 19 มี.ค.2564   

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

08

Apr

2021

หนังสือ สงป. ที่ 0010.261/1501 ลง 8 เมษายน 2564 เรื่องรายงานการส่งข้อมูลการขอยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รอบ มี.ค.64

ฝ่ายการเงิน 5 กง.

02

Apr

2021

ที่ 0010.271/ว 11 ลง 26 มี.ค.2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามและล่ามภาษามือและค่าแปลหนังสือหรือเอกสารในการทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา (ฝ่ายการเงิน 6 กง.)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

 

 

 

สถิติการเข้าชม