ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

ดาวน์โหลด คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มขาว)                                                                                                                                                                                                                        คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มน้ำเงิน)                                                                                                                                                                                                                      คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่ม 2)

คำสั่ง ตร. ที่ 366/2562 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน ลง 26 มิ.ย.62 

 สามารถดาวน์โหลด การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ได้ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

29

Jun

2020

ด่วนที่สุด ที่ 0010.273/12219 ลง 29 มิ.ย. 2563 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2563

(ฝ่ายการเงิน 6 กง.สงป.)

NEW

27

May

2020

ที่ 0010.274/2187 ลง 29 พ.ค. 2563 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/22751 ลง 22 พ.ค. 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการสอนทางออนไลน์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ฝ่ายการเงิน 6

07

Apr

2020

หนังสือ สงป. ที่ 0010.261/1513 ลง 7 เม.ย.63 เรื่อง รายงานผลการส่งข้อมูลการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รอบ มี.ค.63 

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม