ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

วิดีโอ ตามโครงการ ฝึกอบรม การใช้งานระบบ New GFMIS Thai  สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดขึ้น เมื่อระหว่าง วันที่ 15 – 19 มี.ค.2564   

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

22

Jun

2021

ขอให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 30 มิ.ย.64

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.221/3780 ลง 22 มิ.ย.64 

(ฝ่ายการเงิน 1)

 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 

​​

 

พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง

WEB LINK

 

สถิติการเข้าชม