ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

13

Jul

2020

ที่ 0010.273/2808 ลง 13 ก.ค. 2563  เรื่อง กำหนกแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ศปม.

ฝ่ายการเงิน 6 กง.

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม