ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการชุมนุมสาธารณะ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/22223 ลง 31 พ.ค.2561

ดาวน์โหลด  คู่มือการจัดระเบียบการสวดมนต์และความยาว (ฉบับเล่ม)                                                                                                   คู่มือการจ่ายเงินระดับเพื่อการทำความสะอาดและระเบียบการเล่ม 2)

คณะกรรมการบริหารกฎหมายว่าด้วยการบริหารเงินระเบียบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำความเข้าใจกับการกลั่นแกล้งและกล่าวสุนทรพจน์ 2563

คำสั่งตร. ที่ 366/2562 เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานการเงินลง 26 มิ.ย. 62 

หนังสือตร. ที่ 0010.273 / ว 27 ลง 18 ส.ค. 2563เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินขั้นตอนเพื่อการทำความสะอาดและกลั่นกรอง

หนังสือป. สง. ด่วนที่สุดที่ 0010.244 / 4815 ลง 9 พ.ย. 2563เรื่องขอข้อมูลรายงานว่าเงินทดรองราชการประจำงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

06

Jan

2021

ด่วนที่สุด ที่ 0010.272/2 ลง 4 ม.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินและการชุมนุมสาธารณะ

 

(ฝ่ายการเงิน 6 กง.)

22

Dec

2020

ที่ กค 0409.4/5393 ลง 29 ธ.ค. 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ

(ฝ่าบการเงิน 6)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม