ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

วิดีโอ ตามโครงการ ฝึกอบรม การใช้งานระบบ New GFMIS Thai  สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดขึ้น เมื่อระหว่าง วันที่ 15 – 19 มี.ค.2564   

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

05

May

2021

หนังสือ สงป.(กง.) ที่ 0010.25/1825 ลง 30 เม.ย.64 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับหน่วยงานย่อยที่เบิกเงินกับ กง.

- ใบแจ้งการชำระเงิน (เอกสารแนบ 2)

NEW

05

May

2021

อนุมัติ ตร. ลง 31 มี.ค.64 ท้ายหนังสือ สงป. ที่ 0010.251/1362 ลง 31 มี.ค.64 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

 

 

 

สถิติการเข้าชม