ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา พ.ศ.2566

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2566        

คำสั่ง ตร. ที่ 22/2566 ลง 12 ม.ค.2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราบการกระทำความผิดทางอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

21

Dec

2022

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด กง.สงป.จึงได้กำหนดปฏิทินการทำงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (e-Payroll) ประจำเดือน ม.ค.2566 - ธ.ค.2566 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หนังสือ ตร.ที่ 0010.221/5799 ลง 21 ธ.ค.2565

(ฝ่ายการเงิน 1 กง.)

15

Nov

2022

ตร.(โดย กง.สงป.) ได้ดำเนินการปรับข้อมูล ขั้น ระดับ และอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจในระบบจ่ายตรงเงินเดือน (e-Payroll) ให้ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกคำสั่งของหน่วยประมวลผลดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล ขั้น ระดับ และอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (e-Payroll) กับ บัญชีปรับระดับฯ เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนฯ พ.ศ.2565
     ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.2565

2. หากข้อมูลรายใดคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีเบิกต่ำไปให้ดำเนินการตกเบิกในเดือนถัดไป และเงินเบิกเกินสิทธิให้เรียกคืนและนำส่งคืนคลังตามระเบียบ

ตร. ที่ 0010.221/5220 ลง 14 พ.ย.2565

ฝ่ายการเงิน 1 

 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 

​​

WEB LINK

 

new gfmis

 

gf

 

สถิติการเข้าชม