ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

 ดาวน์โหลด คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มขาว)                                                                                                                                                                                                                        คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มน้ำเงิน)                                                                                                                                                                                                                      คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่ม 2)

คำสั่ง ตร. ที่ 366/2562 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน ลง 26 มิ.ย.62 

 สามารถดาวน์โหลด การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ได้ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

01

Jul

2019

หนังสือ สงป. ที่ 0010.271/2948 ลง 28 มิ.ย.2562 แจ้งเวียน คำสั่ง ตร. ที่ 366/2562 ลง 26 มิ.ย.2562 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน โดยยกเลิกคำสั่ง ตร. ที่ 20/2561 ลง 16 ม.ค.2561

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม