ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

21

Oct

2020

หนังสือ สงป. ที่ 0010.274/4552 ลง 20 ต.ค.2563 แจ้งเวียน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 486 ลง 5 ต.ค.2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

คู่มือ แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม