ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

26

Jan

2021

ด่วนที่สุด ที่ 0010.273/258 ลง 20 ม.ค. 2564 เรื่อง เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai)

(ฝ่ายการเงิน 6)

06

Jan

2021

ด่วนที่สุด ที่ 0010.272/2 ลง 4 ม.ค. 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินและการชุมนุมสาธารณะ

 

(ฝ่ายการเงิน 6 กง.)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม