วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

ข้าราชการในสังกัด กองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/16074 ลงวันที่ 7 ส.ค.61

เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 (เดือน ก.ค.2561)
เรียน ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. , ผบช.ทท.

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/13678 ลงวันที่ 2 ก.ค.61

เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2561) ส สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 ครั้งที่ 3 จำนวน 4 หน่วย
เรียน ผบช.ก. , ผบช.ปส. , ผบช.ตชด.

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.274/ว 20 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61
เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)และการรับชำระเงินด้วย QR Code
ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ภ.จว. และ ผกก.สภ.ที่เบิกเงินจากคลัง

หนังสือ ตร. (สงป.(กง.)) ที่ 0010.271/ว 21 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61

เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน
รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบช., ผบก., รอง ผบก. และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
(ลง 20/6/61)

                                                                                                                                                ดูทั้งหมด


-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง