วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

ข้าราชการในสังกัด กองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561

(22/03/62)

หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว24 ลง 21 มีนาคม 2562
เรื่อง แนวทางการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

(15/03/62)

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/ว 15 ลง 11 มีนาคม 2562
เรื่อง การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินรอบ มีนาคม 2562
ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผกก. หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
- แบบแจ้งรายละเอียดการกัน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน) / แบบแจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

28/02/62)

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/4208 ลง 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2562)
ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. , ผบช.ทท.

(26/02/62)

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.273/763 ลง 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
จตช. รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก.ภ.จว. และ ผกก.สภ.ที่เบิกเงินจากคลัง

(21/01/62)

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.274/220 ลง 18 มกราคม 2562
เรื่อง รายงานข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน จากการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
นายแพทย์ (สบ 5) ตร.รพ., รอง ผบก. และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

- บัญชีสอบถามค่าเช่าบ้าน

(15/01/62)

หนังสือ ตร.(สงป.) ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/163 ลง 14 มกราคม 2562
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันที่ตัดยอดเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เรียน ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง


(30/11/61)

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/25145 ลง 28 พ.ย.2561
เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2561)
เรียน ผบช.ก., ผบช.สตม., ผบช.ปส., ผบช.น., ผบช.ภ.1-9, ผบช.ตชด., ผบช.ส., ผบช.ทท.


(29/11/61)

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

(23/11/61)

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/5187 ลง 23 พ.ย.2561
เรียน ผบช., ผบก. หรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด กง.
ผบช., ผบก., ผกก. หรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลัง
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ


(23/11/61)

หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว124 ลง 15 พ.ย.2561
เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561


(17/11/61)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


(12/11/61)

ว 45 กำชับการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(7/11/61)

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.263/23638 ลง 7 พ.ย.2561
เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ของหน่วยงานกับสินทรัพย์ในระบบ GFMS
(ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแล้วแจ้ง กง. ทราบภายในวันที่ 14 ธ.ค.2561)
เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินกับ กง.
ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินกับ กง.

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.264/20025 ลง 1 พ.ย.2553
เรื่อง การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินกับ กง.
ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินกับ กง.

รายละเอียดสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย.2561


(18/10/61)

หนังสือ สงป. ที่ 0010.261/4478 ลงวันที่ 12 ต.ค. 61

เรื่อง รายงานผลการส่งข้อมูลการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รอบ กันยายน 2561
(18/10/61)

สรุปเงินกัน-ขยาย กค. อนุมัติ ณ 1 ต.ค.61


(9/10/61)

หนังสือ กง. ที่ 0010.241/21140 ลงวันที่ 5 ต.ค. 61

เรื่อง การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียน ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
(9/10/61)

หนังสือ กง. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/21138 ลงวันที่ 5 ต.ค. 61

เรื่อง ขอให้ส่งคืนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเหลือจ่าย เรียน ผบช.น., ผบช.ภ.1-9, ผบช.ก., ผบช.ทท., ผบช.สตม., ผบช.ปส., ผบช.ตชด., และ ผบช.ส.
(27/9/61)

หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 98 ลงวันที่ 26 ก.ย. 61

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
(26/9/61)

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/4035 ลงวันที่ 21 ก.ย. 61

เรื่อง รายงานผลโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(19/9/61)

หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 92 ลงวันที่ 11 ก.ย. 61

เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(12/9/61)

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/18984 ลงวันที่ 11 ก.ย. 61

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรับและนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เรียน ผบก.ในสังกัด บช.น., ผบก.ในสังกัด บช.ก., ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1-9, ผบก.ในสังกัด บช.สตม., ผบก.ในสังกัด บช.ปส., ผบก.ในสังกัด บช.ตชด., ผบก.ในสังกัด บช.ส. และ ผบก.ในสังกัด บช.ทท.
(5/9/61)

วิธีปฏิบัติการกันเงิน+ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ.2561

(5/9/61)

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.263/18129 ลงวันที่ 4 ก.ย. 61

เรื่อง ขอทราบยอดรายการค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายและวัสดุคงเหลือ
เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินกับ กง. ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินกับ กง.
(4/9/61)

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/18006 ลงวันที่ 31 ส.ค. 61

เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปรงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 3 (เดือน ก.ย.2561) และสำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 จำนวน 12 หน่วย
เรียน ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. , ผบช.ทท.
(4/9/61)

หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 84 ลงวันที่ 31 ส.ค. 61

เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(28/8/61)

หนังสือ กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ. ที่ 0007.42/336 ลงวันที่ 15 ส.ค. 61

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบ กส.1 และ กส.2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2562 ผ่านระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)

(28/8/61)

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/17521 ลงวันที่ 28 ส.ค. 61

เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือน ส.ค.2561)
เรียน ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. , ผบช.ทท.

(28/8/61) หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.241/17525 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

เรื่อง การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผกก.หน.หน่วบงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
(28/8/61)

หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365 ลงวันที่ 17 ส.ค.61

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(28/8/61)

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/ว 32 ลงวันที่ 24 ส.ค.61

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ กันยายน 2561
ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
ผกก. หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/16074 ลงวันที่ 7 ส.ค.61

เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 (เดือน ก.ค.2561)
เรียน ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. , ผบช.ทท.

หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/13678 ลงวันที่ 2 ก.ค.61

เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2561) ส สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 ครั้งที่ 3 จำนวน 4 หน่วย
เรียน ผบช.ก. , ผบช.ปส. , ผบช.ตชด.

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.274/ว 20 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61
เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)และการรับชำระเงินด้วย QR Code
ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ภ.จว. และ ผกก.สภ.ที่เบิกเงินจากคลัง

หนังสือ ตร. (สงป.(กง.)) ที่ 0010.271/ว 21 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61

เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน
รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบช., ผบก., รอง ผบก. และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
(ลง 20/6/61)

                                                                                                                                                ดูทั้งหมด


-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง