วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

(Nationai e-Payment Master Plan) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี ขอเยี่ยมชมดูงาน สงป.

หนังสือ สงป. ที่ 0010.271/222 ลงวันที่ 22 ม.ค.61
เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า , ผบก. หน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. , นายแพทย์ (สบ 5) ดร.รพ. รอง ผบก. และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง
คำสั่ง ตร. ที่ 20/2561 ลง 16 ม.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจบริหารงานการเงิน ยกเลิก คำสั่ง ตร. ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย. 2556
(ลง 22/1/61)

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.241/934 ลงวันที่ 15 ม.ค.61
เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.. 2561)
เรียน ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1 - 9 , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. , ผบช.ทท.
(ลง 16/1/61)

หนังสือ สงป. ที่ 0010.261/6285 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/6243 ลงวันที่ 21 พ.ย.60 ข้อ 4.1
เรื่อง ขอทบทวนการขออุทธรณ์รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(ลง 12/12/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.241/27649 ลงวันที่ 29 พ.ย.60
เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560)
(ลง 29/11/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.241/26748 ลงวันที่ 15 พ.ย.60
เรื่อง การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ลง 16/11/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.263/26239 ลงวันที่ 7 พ.ย.60
เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ของหน่วยกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
(ลง 7/11/60)

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ลง 31/10/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.261/5685 ลงวันที่ 16 ต.ค. 60
เรื่อง รายงานผลการส่งข้อมูลการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS รอบ กันยายน 2560
(ลง 18/10/60)

หนังสือ ตร. ที่ 0010.241/ว 39 ลงวันที่ 29 ก.ย.60
เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ลง 11/10/60)

หนังสือ ตร. ที่ 0010.272/ว 37 ลงวันที่ 25 ก.ย.60
เรื่อง คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
(ลง 27/9/60)

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/4087 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/3946 ลงวันที่ 14 ก.ย.60
เรื่อง รายงานผลโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ลง 20/9/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.241/21386 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560                                     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรับและนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯและการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2560            (ลง 18/9/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.261/3892 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560                                         เรื่อง การขอตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขออุทธรณ์รายการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)                                                                             (ลง 14/9/60)

หนังสือ กง. ที่ 0010.241/20688 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560                                          เรื่อง การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาประจำปีงบประมาณ 2561                                                                             เรียน ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง                                (ลง 6/9/60)

หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 146 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560    เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน                                                   (ลง 6/9/60)

หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 339 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560    เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS             (ลง 6/9/60)

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.242/19875 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560                                   เรื่อง การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา                                                       เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า , ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า , ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง (ลง 30/8/60)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (ลง 28/8/60)

หนังสือ กง ที่ 0010.241/19397 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือน ก.ย.2560) และสำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 จำนวน 4 หน่วย                                                                       เรียน ผบช.ก., ผบช.สตม., ผบช.ปส., ผบช.น., ผบช.ภ 1-9, ผบช.ศชต., ผบช.ตชด., ผบช.ส.               (ลง 25/8/60)

หนังสือ ตช ที่ 0010.261/ว 28 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ กันยายน 2560               (ลง 23/8/60)

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.271/2856 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน โดยวิธีโอนผ่านธนาคารให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ( PAY IN SLIP)                                                     - คู่มือ แนวทางการเบิกจ่ายเงิน PAY IN SLIP โดย กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานการคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม                                                                 - ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบ PAY IN SLIP                                                - ตัวอย่าง เอกสาร แนวทางการเบิกจ่ายเงิน PAY IN SLIP แบบที่ 1 - 15                                  - เอกสาร แนวทางการเบิกจ่ายเงิน PAY IN SLIP แบบที่ 1 - 15                                 (ลง 18/7/60)

การมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ               (ลง 4/7/60)

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2560) สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 ครั้งที่ 2 จำนวน 23 หน่วย ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.4 , ผบช.ภ.6 , ผบช.ศชต. , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. (ลง 31/5/60)

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2560) สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 ครั้งที่ 1 จำนวน 24 หน่วย ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-3 , ผบช.ตชด. (ลง 18/5/60)

กำชับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินค่าปรับจราจรโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่นโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน ผบก.น.1-9, ผบก.ภ.จว., ผบก.จร. และ ผบก.ทล. (ลง 3/5/60)

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560) บช.ก. , บช.สตม. , บช.ปส. , บช.ภ.1-9 , บช.ศชต. , บช.ตชด. , บช.ส.

รายงานผลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มี.ค.60

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)ผ่าน GFMIS Web Online

                                                                                                                                                ดูทั้งหมด


-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง