กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

31 Jul 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม