แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ กันยายน 2562

09 Sep 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม