ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

09 Sep 2019

หนังสือ กง. ด่วนที่สุด ที่ 0010.273/19176 ลง 9 ก.ย.62 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฝ่ายการเงิน 6

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม