คำสั่ง ตร. ที่ 542/2562 ลง 26 ก.ย. 2562 เรื่อง มอบหมายการออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User)

04 Oct 2019

ดาวน์โหลด (ฝ่ายการเงิน 4)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม