วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

คู่มือกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS

กำชับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ ตร.

ตัวอย่างหนังสือขอตกลงกระทรวงการคลัง

สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาประจำปีบัญชี 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เรื่อง กำหนดรายการค่ารใช้จ่ายอื่นๆในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งทำให้หลักฐานในคดีมีคุณค่ามากขึ้นในคดีค้ามนุษย์ และแบบคำขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559)

ซ้อมความเข้าใจ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการเรียกชื่อตำแหน่งผู้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อ 14 (3)สวน

กำชับการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ง ที่ กค 0406.5/17550)

การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/17550)

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ กันยายน 2559

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน และสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ 2559 เพิ่่มเติม (ลง 20 ก.ย.59)

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวนคดีอาญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน สมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน คดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2560