วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.00-15.00 น.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images