วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และครบรอบวันสถาปนากองการเงิน 85 ปี วันที่ 30 ม.ค.61

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images