วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุม กง. อาคาร 4 ชั้น 1

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images