วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ

  พันธกิจ (Mission)

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2 . ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่หน่วยงานในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินงานและงานวิชาการเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมด้านการเงิน
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ค่านิยมหลักขององค์กร (Value)

  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้